Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i Storsala AB (publ)

Aktieägarna i Storsala AB (publ), org.nr 559122-5395, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 klockan 16:00 i Convendums lokaler på Kungsgatan 9, Seminar room 2, i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

 • dels vara införd i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman, och

 • dels anmäla sig till Bolaget och därvid även anmäla eventuella biträden, genom e-post till joacim.edman@storsala.wpengine.com, senast torsdagen den 25 maj 2023. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman insändas per e-post till adressen ovan.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Val av en eller två justeringspersoner.

  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  5. Godkännande av dagordning.

  6. VDs anförande

  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning

   och koncernrevisionsberättelse.

  8. Beslut om:

   • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

   • Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

   • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

  9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

  10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

  11. Val till styrelsen och av revisorer.

  12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

  13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Styrelsen föreslår att Johan Nordenfalk väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 8b: Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Det föreslås vidare att Bolaget ska välja ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 : Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Det föreslås att arvoden till styrelsen ska utgå med 225 000 kronor enligt följande:

 • 150 000 kronor till styrelseordföranden,

 • 75 000 kronor till den föreslagna ledamoten Kristina Alvendal, och

 • inget arvode ska utgå till de föreslagna ledamöterna Orlando Villacrez och Martin

  D’Amore.

  Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val till styrelsen och av revisorer

Det föreslås omval av Johan Nordenfalk, Orlando Villacrez, Martin D’Amore och Kristina Alvendal till styrelseledamöter. Det föreslås att Johan Nordenfalk omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås vidare omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Thomas Alexander Mc Guire fortsätter som huvudansvarig.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, oavsett aktieslag, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna eller konvertera till samtliga aktieslag i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan föreslås främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet och kapitalbas eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 32 536 672 aktier, varav 11 705 807 är A-aktier, vilket motsvarar 11 705 807 röster, och 20 830 865 är B- aktier, vilket motsvarar 2 083 086,5 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på adress David bagares gata 7, 111 38 Stockholm, och på Bolagets hemsida www.storsala.se. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

*****

Stockholm i april 2023

Storsala AB (publ)

Styrelsen